Download Firmware Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B XXV Android Android 13 – Latest

Download Firmware for Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B XXV Android Android 13 with PDA Code X906BXXU2BVK4 / CSC Code X906BOXM2BVKA. Download unlimited bandwidth.

Download Firmware for Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B XXV Android Android 13

Model Name  Galaxy Tab S8 Ultra
Model  SM-X906B
Country  XXV
Android  Android 13
Update at  2022-11-22
PDA  X906BXXU2BVK4
CSC  X906BOXM2BVKA
Type  Official Firmware
Download  Unlimited